N
 

Privatpolitik

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse og diagnostik af dig som patient modtager og behandler Neurofysiologisk Klinik - Sjælland en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Neurofysiologisk Klinik - Sjælland behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Neurofysiologisk Klinik - Sjælland modtager og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:        
·        Navn, adresse, personnummer køn, familierelationer, evt. e-mailadresse, telefonnummer, e-boks, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
·        Helbredsoplysninger f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
·        Vores undersøgelse og diagnostik
·        Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
·         Indberetning til landspatientregistret.
·         Udarbejdelse af lægeerklæringer.
·         Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
·         Afregningsformål.
·        Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
o   Dokumentationspligt.
o  Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
juridisk hjemmel for behandlingen .
o  Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger herunder, men ikke begrænset til, at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
o  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o   Statistiske undersøgelser og kvalitetsudvikling.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, afgiver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge bl.a. ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
·     Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
·     Ved fremsendelse af ENG/EMG-rappporter videregives således oplysninger til den henvisende læge herunder til det henvisende sygehus samt til din egen læge.
·     Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser,  Styrelsen for Patientsikkerhed, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Landspatientregistret i det omfang, der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
·     Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces).
·     Ved afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer henholdsvis private forsikringsselskaber.
·     I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
·     Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
·     Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
·     Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
·     Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes løbende til regionens afregningskontor efter reglerne i Aftale om Udvidet Frit Sygehusvalg og Aftale om Ventetidsgaranti og sundhedsloven.
·     Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
·    EMG/ENG-rapporter sendes til henvisende læge/sygehus samt egen læge efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
·     Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
·     Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
·     Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares i klinikken og kopi af denne opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig efter nærmere indgået databehandleraftale. Vores systemleverandør og databehandler er p.t.
NOVAX A/S
Bremårevej 9
8520 Lystrup
Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Tlf: 87 424 424

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet - dette under forudsætning af, at vi er gjort bekendt med den verserende sag.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken

Martin Fabricius, speciallæge i klinisk neurofysiologi
Herlev Ringvej 2C, 1tv
2730 Herlev
Telefon 2835 3920
Email: EMG@dadlnet.dk